Керувати

Статут Клубу

ПОЛОЖЕННЯ
про студентський туристичний клуб Київського національного економічного університету “СКІФИ”
від 23.11.2000 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентський туристичний клуб “Скіфи” Київського національного економічного університету (далі – СТК “Скіфи”) є студентською громадською організацією КНЕУ. СТК “Скіфи” створюється з метою розвитку туризму серед студентів КНЕУ, сприяє всебічному гармонійному розвитку студентів, формуванню здорового способу життя, формуванню та популяризації іміджу КНЕУ серед вузів України.
1.2. СТК “Скіфи” діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.
1.3. Діяльність СТК “Скіфи” здійснюється відповідно до чинного законодавства України, установчих та програмних документів, розпоряджень адміністрації КНЕУ, а також цього Положення.
1.4. Основним принципом управління СТК “Скіфи” є колегіальність прийняття рішень з персональною відповідальністю за їх виконання. Вибори керівних органів СТК “Скіфи” здійснюються Загальними зборами членів клубу.
1.5. СТК “Скіфи” має власний штамп та бланки з власною символікою.

2. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними завданнями СТК “Скіфи” є:
• виховання гармонійно розвиненої особистості студента;
• організація дозвілля студентської молоді;
• екологічне, патріотичне та моральне виховання молоді;
• організація разом з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами добродійних, волонтерських, милосердних, спонсорських та оздоровчих заходів, благодійних акцій та участі, в них;
• сприяння в організації оздоровлення членів СТК “Скіфи”;
• організація туристських, екологічних, краєзнавчих та комплексних експедицій, подорожей, зльотів, змагань;
• створення та вдосконалення матеріальної бази для туристське-краєзнавчої роботи зі студентською молоддю;
• сприяння проведенню досліджень і розробці заходів по вирішенню проблем в області етнографії’, історії, релігії, соціології’ та екології;
• створення і організація роботи “‘Школи виживання в екстремальній ситуації”;
• організація конференцій, зустрічей, семінарів, обмінів студентами та будь-яких інших видів співробітництва;
• створенння власного музею, фото- і відеостудії;
• росповсюдження інформації про СТК “Скіфи”, пропаганда його діяльності через засоби масової інформації.
2.2. Для виконання завдань СТК “Скіфи”:
• бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації;
• отримує від органів влади, управління та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
• бере участь в реалізації програм різних організацій та об’єднань (у тому числі міжнародних) у відповідності зі своїми завданнями;
• здійснює іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань клубу.

3. ЧЛЕНСТВО У СТК “Скіфи”

3.1. Членами СТК “Скіфи” можуть бути всі студенти університету незалежно від форми навчання, аспіранти, співробітники та випускники КНЕУ.
3.2. Прийом у члени СТК “Скіфи” проводиться Президією на підставі письмової заяви вступаючого.
3.3. Член СТК “Скіфи” користується правами:
• обирати та бути обраним у керівні органи СТК “Скіфи”;
• брати участь в обговоренні всіх питань діяльності СТК “Скіфи”;
• приймати участь у реалізації програм та заходів, які проводяться СТК “Скіфи”;
• представляти результати своєї діяльності у виданнях СТК “Скіфи” та університету;
• отримувати повну інформацію з питань діяльності СТК “Скіфи”, методичну та іншу допомогу з боку СТК “Скіфи”.
3.4. Член СТК “Скіфи” зобов’язаний:
• дотримуватися Положення про СТК “Скіфи”;
• брати активу участь у діяльності СТК “Скіфи”;
• сприяти виконанню завдань СТК “Скіфи”.
3.5. Припинення членства в СТК “Скіфи”.
3.5.1. Член СТК “Скіфи” може бути виключений з клубу за порушення норм даного Положення. Питання про виключення з СТК “Скіфи” вирішуються Президією. За виключеним з СТК “Скіфи” зберігається право у двомісячний термін подати апеляцію на Загальні збори.
3.5.2. Припинення членства в СТК “Скіфи” може бути здійснено за заявою члена СТК “Скіфи”.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

4.1. Вищим органом СТК “Скіфи” є Загальні збори його членів. Загальні збори:
• приймають Положення про СТК “Скіфи”, вносять до нього зміни та доповнення;
• обирають Президента СТК “Скіфи” та Президію терміном на один рік;
• заслуховують звіти Президента, Президії та її членів;
• дають оцінку діям, документам, заявам СТК “Скіфи”, при необхідності анулюють їх;
• приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію СТК “Скіфи”;
• приймають рішення про створення комітетів -і а затверджують напрямки їх діяльності;
• приймають до розгляду та вирішення інші питання діяльності СТК “Скіфи”.
4.2. Загальні збори є повноважними за наявності двох третин членів СТК “Скіфи”. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх. Рішення шодо програмних документів, Положення, доповнень та змін до них приймаються більше, ніж двома третинами голосів.
4.3. Загальні збори скликаються за рішенням Президії не рідше, ніж двічі на рік, про що члени клубу мають бути проінформовані за 14 днів до їх проведення.
4.4. Позачергові Загальні збори СТК “Скіфи” в разі потреби можуть бути скликані Президією або на вимогу третини членів СТК “Скіфи”.
4.5. Президія СТК “Скіфи” є керівним органом клубу і здійснює керівництво його роботою в період часу між проведенням Загальних зборів.
4.6. Президія СТК “Скіфи” складається з п’яти осіб. До складу Президії входять:
• Президент СТК “Скіфи”;
• Віце-президент СТК “Скіфи”;
• три члени, які обрані до складу Президії Загальними зборами.
Керує роботою Президії Президент СТК “Скіфи”. Засідання Президії скликається Президентом СТК “Скіфи” по мірі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.
4.7. Президія:
• скликає Загальні збори СТК “Скіфи”;
• координує діяльність СТК “Скіфи”;
• забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
• приймає рішення шодо вступу в СТК “Скіфи” та виключення з його членів;
• виступає від імені СТК “Скіфи” через свої заяви, ухвали, тощо;
• формує склад комітетів;
• готує звіти про діяльність СТК “Скіфи”;
• спільно з ректором університету затверджує кошторис витрат СТК “Скіфи”;
• приймає рішення з інших питань.
4.8. Засідання Президії є правочинним за наявності не менше 3-ох її членів; Ухвали приймаються простою більшістю голосів присутніх і обов’язкові для виконання всіма членами СТК “Скіфи”.
4.9. Президент СТК “Скіфи”:
• репрезентує СТК “Скіфи”;
• скликає засідання Президії, голосує на них;
• головує на Загальних зборах;
• у період між засіданнями Президії діє в межах своїх повноважень;
• підписує документи СТК “Скіфи”;
• здійснює керівництво роботою комітетів СТК “Скіфи”;
• може делегувати окремі повноваження віце-президенту.
4.10. Члени Президії СТК “Скіфи”, які не виконують належним чином своїх обов’язків, виводяться з її складу рішенням Загальних зборів.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Для забезпечення діяльності СТК “Скіфи” ректорат університету закріплює за СТК “Скіфи” приміщення, виділяє оргтехніку і витратні матеріали, створює інші необхідні умови для його ефективної діяльності.
5.2. Ректорат, деканати, кафедри та інші підрозділи університету, громадські організації сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню СТК “Скіфи”.
5.3. Фінансування поточної діяльності СТК “Скіфи”, а також окремих його проектів та програм здійснюється університетом відповідно до затвердженого кошторису.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Діяльність СТК “Скіфи” припиняється шляхом його ліквідації або реорганізації. Рішення про ліквідацію або реорганізацію приймається Загальними зборами СТК “Скіфи” і погоджується з адміністрацією КНЕУ.


За Наказом Ректора КНЕУ Павленка А.Ф. №210-к від 19.06.2001 р. СТК “Скіфи” затверджений за кафедрою фізичного виховання та спортивним клубом КНЕУ. Фінансово-економічному відділу (Нозак А.П.) запропоновано передбачити обсяги фінансування утримання СТК в кошторис видатків спеціального фонду.
Відповідальність за організаційно-виховну роботу в СТК “Скіфи” покладено на помічника декана фінансово-економічного факультеї Ступаг Ольгу Валентинівну.

2 коментарів

  1. Олександр
    Posted 14 Березня 2012 at 10:48 | Permalink | Reply

    Виправте будь-ласка 4-й підпункт пункту 4.9 ” у період між засіданнями Прпезидії діє в межах своїх повноважень;” – помилка в слові “Президії” (ПОЛОЖЕННЯ про студентський туристичний клуб Київського національного економічного університету “СКІФИ”). Можливо ще десь є помилки, та я читав не дуже уважно. Успіхів Вам у вашій діяльності!

Прокоментувати

Ваш імейл не розголошується. Необхідні поля позначені *

*
*